Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Turistička zajednica Grada Popovače objavljuje Javni natječaj za prijam u službu vježbenika.


Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (Narodne novine, broj 52/19), članaka 37. i 48. Statuta Turističke zajednice Grada Popovače ('Službene novine Grada Popovače 6/20) te sukladno Pravilniku o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Popovače (Urbroj: 254/2020), predsjednik Turističke zajednice Grada Popovače 03. svibnja 2021. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika
u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Popovače

 1. vježbenika – 1 izvršitelj – preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera radi obavljanja vježbeničkog staža na radnom mjestu: stručni suradnik u Turističkom uredu, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci).

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • Stručna sprema: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera
 • bez radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
 • poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu: kandidat koji nema radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke dužan je priložiti dokumente navedene u točki a), a kandidat koji ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž dužan je priložiti dokumente navedene u točkama a) i b):


a) ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz čl. 15. ZSN - ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne treba ovjeravati) kojom potvrđuje da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu, koju ne treba ovjeravati.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nadležne institucije u RH.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog natječaja. Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Turistički ured Turističke zajednice, kao voditelj obrade, podatke prikupljene na temelju ovog oglasa obrađuje u obimu i u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjereni preslik isprava.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i dostavlja joj se obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest dostavljena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja na internetskoj stranici Turističke zajednice: www.tzgp.hr i Oglasnoj ploči Grada Popovače, i to na adresu

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POPOVAČE
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača
s naznakom: "Natječaj za prijam u službu vježbenika- ne otvarati", preporučeno poštom ili neposredno u Turistički ured Turističke zajednice Grada Popovače.


Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objaviti će se na službenoj web-stranici Turističke zajednice Grada Popovače: www.tzgp.hr.
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objaviti će se na web-stranici Turističke zajednice Grada Popovače i na oglasnoj ploči Grada Popovače najmanje pet dana prije održavanja provjere.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Predsjednik Turističke zajednice Grada Popovače
Josip Mišković